Familie

Supporting family members of mentally ill offenders: A strengths based approach

Het onderzoek focuste zich op de ervaringen van familieleden van personen die geïnterneerd zijn (geweest) en hoe zij ondersteund kunnen worden. Internationaal is er tot op heden weinig onderzoek verricht naar de ondersteuning van familieleden van geïnterneerde personen, waardoor ook het perspectief van deze familieleden ten aanzien van de problematiek en de gevolgen ervan, nog onderbelicht zijn. In eerste instantie zijn daarom in het doctoraatsonderzoek de ervaringen van verschillende families (n= 24) in kaart gebracht. De resultaten zijn geclusterd in zes thema’s, waarbij familieleden het delict en de interneringsmaatregel ervaren als een bijkomend stigma (thema 1), ze ambivalente gevoelens benadrukken die ze hebben ten opzichte van het justitiële systeem en haar procedures (thema 2) en voornamelijk de gevangenis omschrijven als een ongeschikte omgeving voor hun naaste (thema 3). Daarnaast zijn de familieleden in de interviews ingegaan op de ervaren tekortkomingen in de hulpverlening of op de positieve wendingen die men er heeft gekend (thema 4). Men heeft vooral het ‘eindeloze gevecht’ en de ermee gepaard gaande ‘rollercoaster van emoties’ omschreven (thema 5). Tot slot is ook aangegeven dat ze hoop ervaren wanneer het opnieuw beter gaat met hun naaste (thema 6).

Op basis van bovenstaande ervaringen, zijn er Familieondersteunende Groepen (FOG) ontwikkeld. Tijdens deze interventie die bestaat uit 4 sessies, wordt ingegaan op onder andere: het ventileren van emoties en zelfzorg, wie kan de zorg overnemen/opnemen in de toekomst en wat zijn de mogelijkheden en de sterktes van familieleden om met de situatie om te gaan. De FOG wordt als een belangrijke interventie beschouwd door de familieleden, omdat ze in contact komen met lotgenoten en ervaringen met elkaar kunnen delen. Dat dit alles begeleid wordt door twee therapeuten is een belangrijke meerwaarde.